fbpx

NAKUP NEPREMIČNINE V SLOVENIJI KOT TUJEC

Slovenska ustava v 68. členu pravi , "da lahko tujci pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor.".

Državljani EU lahko od leta 2004, ko je Slovenija vstopila v EU, kupujejo nepremičnine brez omejitev. Glede na državo iz katere prihajate, pa obstaja nekaj posebnih pravil:

 • Kot že omenjeno zgoraj, lahko državljani držav članic EU kupujejo nepremičnine pod enakimi pogoji kot slovenski državljani;
 • državljanom Islandije, Lihtenštajna in Norveške je bila podeljena pravica do nakupa nepremičnin brez omejitev v okviru sporazuma o Evropskem gospodarskem območju;
 • državljani ZDA lahko nepremičnine kupujejo brez omejitev na podlagi Sporazuma o trgovini in navigaciji;
 • Švicarski državljani lahko kupujejo nepremičnine le, če imajo kupci veljavno dovoljenje C ali dovoljenje za stalno prebivanje;
 • državljani držav kandidatk za vstop v EU lahko ministrstvu za pravosodje predložijo vlogo, s katero zaprosijo za nakup nepremičnine v Sloveniji;
 • državljani drugih držav lahko pridobijo nepremičnino v Sloveniji le: 1.) če imajo v Sloveniji registrirano podjetje, 2.) slovensko državljanstvo pridobijo s poroko ali 3.) premoženje podedujejo, pod pogojem, da je izpolnjen pogoj vzajemnosti.

Če kupujete nepremičnino v Sloveniji kot tujec, morate vedeti, da v primeru nekaterih držav Slovenija uporablja načelo vzajemnosti. To pomeni, da lahko državljan določene države tukaj kupi nepremičnino samo, če zakonodaja v njegovi državi slovenskim državljanom dovoljuje, da tam kupijo nepremičnino (to velja za države, kot so Črna gora, Albanija ali Makedonija). 

PRAVNI POSTOPEK NAKUPA NEPREMIČNINE V SLOVENIJI

Vsakdo, ki želi kupiti nepremičnino, mora slediti naslednjemu postopku:

 • prodajalec mora po zakonitem postopku pridobiti dejanski izpis iz zemljiškega katastra;
 • v primeru, ko je nepremičnina kupljena v Sloveniji prek bančne hipoteke ,je treba od banke, ki je odobrila hipoteko, pridobiti izjavo o nadomestilu zadevnega kredita/izbrisa hipoteke v trenutku, ko se dolg odplača;
 • notar napiše pogodbo, vendar je priporočljivo, da posamezno pogodbo pripravi specializirani odvetnik,
 • obe stranki, ki predstavljata prodajalca in kupca, podpišeta pogodbo, po podpisu pogodbe pa prodajalec dostavi depozit;
 • prodajalec se mora v 15 dneh registrirati pri pristojnih davčnih organih, tako da v 15 dneh izpolni vlogo za napoved 2-odstotnega davka na promet nepremičnin, davek pa mora plačati v 30 dneh;
 • ko davčna uprava potrdi plačilo davka, mora prodajalec slovenskemu notarju, ki je zadolžen za nepremičninsko transakcijo, zagotoviti kopijo dokumenta;
 • po tem, ko notar pridobi ta dokument, lahko kupec plača preostali delcena premoženjske transakcije

V naslednjem koraku je kupec dolžan predložiti vlogo v zvezi z lastništvom nepremičnine pri zemljiški knjigi. To je potrebno za dokončen prenos lastninske pravice na napremičnini, in kasneje pomembno za kupca, da bo lahko sklenil nove pogodbe o dobavi komunalnih storitev.

DAVKI

Postopek nakupa nepremičnine pomeni plačilo določenih davkov. Čeprav sta k plačilu davkov zavezana tako kupev kot prodajalec, je lahko kupec plačila nekaterih davkov oproščen.

 • Prodajalec mora plačati davek, ki predstavlja 2% vrednosti prodajne cena nepremičnine in davek na kapitalski dobiček, če ni upravičen do oprostitve.
 • Nadalje, če je nepremičnina kategorizirana kot nova gradnja, kupec mora plačati davek na dodano vrednosti (8,5 % za stanovanja z manj kot 120 m2 in hiše z do 250 m2, in 20% za večja stanovanja in hiše).
 • Po nakupu kupec postane zavezanec za plačilo davka na nepremičnine in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).
 • Poleg tega nepremičninska transakcija vključuje še nekatere druge vrste davkov: kot je na primer kotizacija, ki zavezuje tako prodajalca kot za kupca.
 • Poleg tega mora kupec plačati stroške za notarja.

NEPREMIČNINSKI POSREDNIKI

Najem nepremičninskega posrednika v Sloveniji je v bistvu obvezen postopek. On/ona bo zadolžen za stik s prodajalcem in predstavitev ponudbe kupca. Ko je ponudba sprejeta, je naslednji korak pripraviti prodajno-kupoprodajno pogodbo. V ustrezno pogodbo morajo biti vključeni podatki o pravicah in obveznostih prodajalca in kupca, podrobni podatki o nepremičnini, vrednosti nepremičnine in postopki za dokončanje finančnih transakcij. Če je primerno, mora pogodba vsebovati informacije v zvezi s hipoteko.

Kot zadnji korak mora nepremičninski posrednik pripraviti kopijo zemljiškoknjižnega vložka, potrdilo, ki dokazuje, da zoper nepremičnino niso uveljavljane druge pravice ter uradna oceno za pravilno plačilo davkov. Ko so vsi dokumenti urejeni, mora kupec plačati zadnji obrok prodajalcu.

Vir: LawyersSlovenia.com

Pridružite se pogovoru

Primerjajte sezname

primerjati